Знaењето... Богатство... Споделете... Инвестирањето... Основниот...
 

За нас

Институтот е научна, стручна, образовна, едукативна, истражувачка и консултантска институција формирана во Скопје, Република Македонија.

Ги обединуваме, поттикнуваме и унапредуваме општествените активности во областа на знаењето и врз таа основа тежнееме да ги унапредуваме и менаџираме процесите за јакнење на социо-економските ресурси.

 

Кои се нашите цели?

1. Проектирање и развивање на современи форми на обука;
2. Планирање, истражување и реализација во обуката и образованието;
3. Научно истражувачки проекти, студии, експертизи и ревизии;
4. Планирање, реализација и контрола на проекти;
5. Проучување и примена на научно-техничките достигнувања;
6. Стимулирање и организација и промоција на нови видови на учење;

 

Органи на Институтот се:

  • 1. Собрание

  • 2. Извршен одбор

  • 3. Претседател

  • 4. Надзорен одбор

  • 5. Работни тела

2018 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани