Дваесетта Меѓународна Научна Конференција

KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS


29 до 31 Март, 2019 година

Врњачка бања, Србија.
Дваесетта Меѓународна Научна Конференција

KNOWLEDGЕ WITHOUT BORDERS


зборниците ќе можете да ги преземете наскоро

2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани