Десетта меѓународна научна конференција

Десетта Меѓународна Научна Конференција THE POWER OF KNOLEDGE се одржа во периодот од
07-09 октомври 2016 година во Агија Тријада, Грција.

На конференцијата учествуваа 238 учесници
од тринаесет земји

Како резултат произлегоа 243 научно - стручни трудови, кои се објавени во четири зборнициЗборниците може да ги преземете тука
Зборник 14.1   Зборник 14.2   Зборник 14.3   Зборник 14.4
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани