Деветта меѓународна научна конференција

Деветтата Меѓународна Научна Конференција THE TEACHER OF THE FUTURE се одржа во периодот од
17-19 ЈУНИ 2016 година во Драч, Албанија.

На конференцијата учествуваа 178 учесници
од земјите од регионот.

Како резултат произлегоа 257 научно - стручни трудови, кои се објавени во четири зборнициЗборниците може да ги преземете тука
Зборник 13.1   Зборник 13.2   Зборник 13.3   Зборник 13.4
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани