Дванаесетта меѓународна научна конференција

Дванаесеттата Меѓународна Научна Конференција Knowledge without borders се одржа во периодот од
31 Март -02 Април 2017 година во Врњачка бања, Србија.

На конференцијата учествуваа 268 учесници
од шеснаесет земји

Како резултат произлегоа 287 научно - стручни трудови, кои се објавени во четири зборници



Зборниците може да ги преземете тука
Зборник 16.1   Зборник 16.2   Зборник 16.3   Зборник 16.4
2017 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани