Единаесетта меѓународна научна конференција

Единаесетта Меѓународна Научна Конференција Knowledge in practice се одржа во периодот од
16-18 декември 2016 година во Банско, Бугарија.

На конференцијата учествуваа 346 учесници
од тринаесет земји

Како резултат произлегоа 271 научно - стручни трудови, кои се објавени во четири зборнициЗборниците може да ги преземете тука
Зборник 15.1   Зборник 15.2   Зборник 15.3   Зборник 15.4
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани