Седма меѓународна научна конференција

Седмата Меѓународна Научна Конференција Knowledge for capabilities and skills се одржа во периодот од
4-6 Декември 2015 година во Банско, Бугарија.

На конференцијата учествуваа 298 учесници
од Македонија, Бугарија, Србија,
Албанија и Грција


Како резултат произлегоа 191 научно - стручни трудови, кои се објавени во три зборнициЗборниците може да ги преземете тука
Зборник 11.1   Зборник 11.2   Зборник 11.3
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани