Шеста меѓународна научна конференција

Шестата Меѓународна Научна Конференција се одржа
во периодот од 2-4 Октомври во Агија Тријада, Грција.

На конференцијата присуствуваа 305 учесници
од Македонија, Бугарија, Србија,
Албанија, Грција и Босна и Херцеговина


Беа објавени 217 научно - стручни трудови, поделени во два зборници.Зборниците може да ги преземете тука
Зборник 10.1   Зборник 10.2
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани