RISK FACTORS FOR SUGAR DIABETE AND ITS CONDITIONS IN VIEW OF THE PATIENT

  • Varvara Pancheva Faculty of Public Health and Healthcares at “Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, Burgas
  • Mimi Stoycheva Faculty of Public Health and Healthcares at “Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, Burgas
Keywords: Diabetes mellitus, risk factors, health education, health motivation, self-control

Abstract

This publication aims to investigate patients' awareness of the risk factors for the occurrence of the socially significant diabetes mellitus and its leading complications. A comparative analysis of the prevalence of diabetes mellitus has been made in particular of its leading complications at international, European, national and regional levels. The study covered 3056 patients from hospital and outpatient care units and non-statutory patient organizations on the territory of Burgas Municipality. The study was conducted in two stages: the first - initial diagnosis of the patients' awareness; Second - diagnosis after actions and activities to increase their awareness and health tram. In the context of this, a comparative analysis of the results was made. Usefulness of the conducted research / expected results /: • Improvement of patients' health awareness of the leading risk factors for the onset and spread of diabetes mellitus and its complications. • Increasing personal motivation and responsibility for self-monitoring and self-control of everyday activities and behavior in order to improve their health status and quality of life.

References

В.Панчева, Сн.Георгиева, „ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИ ФИЗИКАЛНИ ФАКТОРИ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, Управление и образование, том XII (5)2016, Университет „Проф.д-р Асен Златаров", Бургас, с. 9-12

В.Панчева, МЯСТО И РОЛЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РСНЦ „ДИАБЕТНИ ГРИЖИ“ БУРГАС В МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП ЗА ДИАБЕТНИ ГРИЖИ И СПОДЕЛЕНИЯ ИМ ОПИТ В МЕДИКО – СОЦИАЛНАТА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИАБЕТА И НЕГОВИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ,13 INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS 17.3, Budva, Montenegro, с.1197-1202,2017

М.Стойчева, В.Василев, А.Грозева, В.Панчева, Й.Гавраилов, Зл.Иванова, С.Шопова, Медико – социална рехабилитация на захарен диабет и неговите усложнения, Учебно помагало , Бургас, У-тет „Проф.д-р А.Златаров”,2015

Национална Програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020

Препоръки за добра клинична практика при Захарен диабет - Българско дружество по Ендокринология, София,2013

Стойчева М.,В.Панчева,,А.Грозева Съвременни подходи и методи в обучението на студентите по Здравни грижи за профилактика и рехабилитация на диабета и неговите усложнения. Сборник доклади от научна конференция с международно участие. Русенски университет, Русе,.2013 г., Том 52,Серия 8.3.Здравни грижи стр.15, ISSN 1311-3321

Сн.Георгиева, В.Панчева, Комплексен подход в превенцията на „диабетно стъпало“ при пациенти с диабетна полиневропатия в напреднала и старческа възраст,7 International Journal Scientific papers Vol.11/1, с.276-280,2015

Published
2017-09-22
How to Cite
Pancheva, V., & Stoycheva, M. (2017). RISK FACTORS FOR SUGAR DIABETE AND ITS CONDITIONS IN VIEW OF THE PATIENT. Knowledge International Journal, 19(4), 1497 - 1503. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/3651