ETHICS AND STANDARDS OF CONDUCT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION

  • Gergana Kresnaliyska South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad
Keywords: ethics, administrative ethics, ethical standards, public administration, code of ethics

Abstract

Ethics and standards of conduct in public administration are a key component of public relations. The most important criterion for ethics in public administration should be the "public interest", as the public administration has as its main purpose to meet public needs and to defend the interests of citizens and organizations. The public interest is the principal determinant of whether a certain behaviour in public administration is ethical or not. However, it is necessary to emphasize that to proclaim the public interest, it must be regulated in the Constitution and the laws of the country. The dynamics of development and the growing public attention to the ethical aspects of public administration determine the indisputable relevance of the studied issues. The present study aims to analyze the importance of administrative ethics and to outline the main trends in the field of ethics and standards of conduct in public administration. In connection with the goal thus defined, the main scientific tasks consist in the following: to analyze the essence and the main characteristics of the administrative ethics; to consider the main factors influencing administrative ethics; to analyze the most important elements of the ethical infrastructure and to outline the important role of the codes of ethics. In methodological terms, the development is based on the application of the following types of research methods: desk research, secondary data analysis, content analysis. Due to the complexity and specificity of the researched issues, a complex scientific toolkit was used in the process of the work. Based on the analyses made, the following main results can be pointed out: issues of ethics in public administration are becoming increasingly important; the lack of ethics in public administration is much more noticeable than its presence; codes of ethics play a key role in the ethical infrastructure. A main conclusion can be made that ethical behaviour in public administration is a key factor for good governance. It is recommended to apply a set of tools to stimulate ethical behaviour in the public administration, as this will contribute to increasing public confidence and raising the prestige of the civil service.

References

Босаер, Д., & Демке, Кр. (2005). Предизвикателствата към морално-етичните норми на поведение в държавите членки на Европейския съюз. Маастрихт: Европейски институт за публична администрация

Василев, В., & Бельовска, Цв. (2018). Организационно поведение. Теоретични основи. София: Пропелер.

Василев, В., Стефанова, Д., & Ангелова, Сл. (2017). Ефективни комуникации в публичния мениджмънт. София: Пропелер.

Добрев, Д. (2008). Основи на публичната администрация. Варна: Наука и икономика, Икономически университет.

Европейски кодекс за добри практики на администрацията. Достъпно на

https://www.ombudsman.europa.eu/bg/publication/bg/3510.

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (2020). Достъпно на https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137201712.

Кресналийска, Г., & Василев, В. (2018). Доброто управление в Република България. Право, Политика, Администрация, 5(3), 8-16. Достъпно на

http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2018/09/Kresnaliyska.Vasilev-Full-Text_08-16.pdf.

Кресналийска, Г., & Мудурска, М. (2017). Поява и необходимост от новия публичен мениджмънт. Право, Политика, Администрация, 4(2), 10-17. Достъпно на http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2017/06/Kresnaliyska.Mudurska-full-text.pdf.

Кресналийска, Г., & Чешмеджиева, М. (2014). Основи на публичната администрация. София: Пропелер.

Къндева, Е. (2007). Публична администрация. София: Сиела.

Къндева, Е., & Спиридонова–Хект, И. (2009). Сравнителна публична администрация: Държавно управление и администрация в други страни. София: Сиела.

Мирчева, В. (2012). Правна същност на парламентарния имунитет, В: Юбилеен сборник от международна научна конференция „Право, управление и медии през XXI век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет (с. 293-301), том I , Благоевград.

Мирчева, В. (2013). Организационно-правни гаранции за дейността на народните представители, В: „Знанието – традиции, иновации и перспективи” (с. 154-160), Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, т. II, Бургас.

Павлов, П., & Михалева, С. (2008). Основи на публичната администрация. Варна: УИ ВСУ „Черноризец Храбър”.

Христов, Хр., Павлов, П., & Кацамунска, П. (2007). Основи на публичната администрация. София: УИ „Стопанство”, УНСС.

Чешмеджиева, М. (2016). Омбудсманът - в България и по света. София: Пропелер.

Чорбаджийска, О., & Серафимова, Б. (2019). Социализация на новоназначени служители в организациите от публичната сфера. Право, Политика, Администрация, 6(3), 2-11. Достъпно на http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2019/09/O.Chorbadzhiyska_B.Serafimova-Full-text.pdf.

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2016/C 202/02). Retrieved from

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN.

Published
2020-08-17
How to Cite
Kresnaliyska, G. (2020). ETHICS AND STANDARDS OF CONDUCT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION. Knowledge International Journal, 41(5), 897 - 902. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4356