THE ELLIPTICAL METAPHORS

Authors

  • Albena Baeva Bishop Constantine Preslavski School, Shumen, Bulgaria

Keywords:

metaphor, ellipse, compared, comparative, metaphorical core, metaphorical element

Abstract

Elliptical metaphors are less studied than complete metaphors. This is also the impetus to consider some features of elliptical metaphors. The subject of the article are the elliptical metaphors, the essence of which is clarified in comparison with the so-called complete metaphors. Metaphors are elliptical in which one of the terms of the metaphor is not expressed: compared, comparative or core (heart, common denominator). A distinction is made between a metaphor and a metaphorical element. Clarification of the elliptical metaphors is based on material from the Bulgarian fiction.

References

Пернишка, Ем. (1993). За системността в лексикалната многозначност на съществителните имена. София: БАН.

Иванова-Мирчева, Д. (1959). Преносно значение на думата и преносимост на значението. – В: Известия на Института за български език, кн. VІ, с. 3-37.

Въгленов, М. (1959). Метафори от названия на животни. – В: Известия на Института за български език, кн. VІ, с. 363-369.

Morier, H. (1975). Dictionnaire de Poetique et de Rhetorique. Paris: Presses univ. de France.

Баева, А. (2017). Сравнението в Каравеловата белетристика. – В: Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, ФХН. Т. ХХVІІІ А. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, с.112-120.

Крумова-Цветкова, Л. (2019). Метафората като средство за изразяване на квантитативност (универсално и националноспецифично). – В: Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, Велико Търново: Унив.изд. „Св.св. Кирил и Методий“, с.491-499.

Downloads

Published

2021-10-07

How to Cite

Baeva, A. (2021). THE ELLIPTICAL METAPHORS. KNOWLEDGE - International Journal, 48(4), 675–678. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/4889

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>